dinsdag 20 maart 2012

“Als het regent in Brussel, dan druppelt het in de Rand.”

Terugblik studiedag ACV “2 regios, 1 gemeenschappelijke uitdaging”

>> Pour la version française de cet article, cliquez ici. <<


“Welke dialoog en samenwerking tussen Brussel en de Rand?”, was de centrale vraag op de studiedag “2 regios, een gezamelijke uitdaging” die het ACV organiseerde op 11 februari. Enkele experten en vertegenwoordigers uit het middenveld bogen zich samen met 70 aanwezigen over deze vraag. Want een gecoördineerde aanpak voor de grote uitdagingen in de ruime Brusselse regio is meer dan ooit nodig.

“Als het regent in Brussel, dan druppelt het in de Rand.” Zo begon Marc Berghman van het ACW Brussel- Halle- Vilvoorde zijn inleiding op deze studiedag van het ACV Brussel- Halle- Vilvoorde. Steden zijn altijd trendsettend geweest. Dat is niet anders met Brussel.
Fenomenen die tien of vijftien jaar geleden in Brussel op gang kwamen, zetten zich nu goed en wel door in de Rand: internationalisering van de bevolking, toegenomen mobiliteit, overbevolkte schoolklassen,… om er maar een paar te noemen.
Uitdaging hors catégorie is de bevolkingsaanwas: maar liefst 200.000 extra zieltjes tegen 2020 in Brussel. Deze steile bevolkingsgroei zal onvermijdelijk overlopen in de Rand .We kunnen ons maar beter de vraag stellen hoe we dit op een ordentelijke manier kunnen organiseren. We hebben het dan over scholen, crèches, woningen, tramlijnen,... Maar daarvoor is overleg en samenwerking nodig. En daar knelt het schoentje.

Vertrouwen

Volgens Tim Cassiers, sociaal geograaf aan de KUL, zijn de obstakels van velerlei aard. “Vooreerst is er het wantrouwen dat regeert in de twee richtingen. In de Vlaamse Rand wil men een dam opwerpen tegen de verstedelijking. Anderzijds willen Brusselaars niet dat buitenstaanders zich bemoeien bij hun interne keuken.” Daarnaast is er volgens Cassiers de internationale concurrentiële context. “Brussel en de Vlaamse Rand zijn in een concurrentiestrijd verwikkeld in het aantrekken van investeerders, ondernemingen en middenklassegezinnen. Welnu: samenwerking en dialoog moet gebaseerd zijn op complementariteit en vertrouwen.”

Pleidooi voor meertaligheid

Philipe Van Parijs, filosoof aan de UCL pleit voor schaalvergroting.“Brussel is slechts een kosmopolitische wijk in een grootstedelijke ruimte die zich uitstrekt tot Leuven in het oosten, Mechelen in het noorden, Aalst in het westen en Ottignies en Louvain la Neuve in het Zuiden”. Vlaams en Waals Brabant hebben niet toevallig de rijkste gemeenten van Belgie op hun grondgebied. Ze profiteren mee van de aantrekkingskracht van het internationaal gerenommeerd merk “Brussel”. Tegelijkertijd pleit Van Parijs voor een doorgedreven drietaligheid. “Dat is niet enkel een troef voor het vinden van een goede job maar bevordert ook het samenleven. Elkaars taal verstaan en spreken is een teken van respect.”

« Si on veut, on peut »

Stefan Van de Meulebroeucke is directeur van de Eurometropool. Het samenwerkingsverband tussen Kortrijk, Lille en Tournai. Samen goed voor 147 gemeenten , 1,8 miljoen inwoners en 2 grote taalgroepen. Heel wat gelijkenissen dus met Brussel en de Rand. Ondertussen houdt dit samenwerkingsverband al meer dan 10 jaar stand. Hoe doen ze dat? Van de Meulebroeucke: “We vertrekken van concrete noden die op het terrein worden aangevoeld. In Picardië heb je een hoge werkloosheid, terwijl in Zuid- West-Vlaanderen men de vacatures nauwelijks ingevuld krijgt. Lille is met 120.000 studenten een echte universiteitsstad terwijl Kortrijk slechts tientallen kilometers ver ligt. Daarnaast is draagvlak heel belangrijk. Iedereen is betrokken: gemeenten , intercommunales, gewesten en middenveld. Iedereen in het bad. We streven naar consensus. Dit betekent een erg trage besluitvorming maar wel besluiten die door iedereen gedragen wordt wat de uitvoering vergemakkelijkt. “Si on veut, on peut!”

Eén belangengemeenschap

Benoit Cerexhe ( Brussels minister van Werk en Economie) onderschrijft het pleidooi van de spreker van de Eurometropool. “Brussel en de Rand vormen één belangengemeenschap. Ik pleit voor soepele structuren met respect voor elkaars eigenheid rond concrete zaken waar dat iedereen voordeel uithaalt.” De ministers wijst er op dat hij met het akkoord tussen de VDAB en ACTIRIS reeds vooroploopt. Hij werkt uitstekend samen met zijn Vlaamse evenknie Philippe Muyters. En dit werpt vruchten af. Ieder jaar vinden meer en meer Brusselse werkzoekenden hun weg naar de hoogdynamische arbeidsmarkt in de luchthavenregio. Daarnaast laakt hij de concurrentiële logica zoals we dat nu zien in de race om de shoppingcentra: “Zulke logica is contraproductief en leidt tot sociale dumping”.

Panelgesprek

In het afsluitend panelgesprek kijkt Tom Dehaene, schepen in Zemst, in eigen boezem “Te lang zijn we in de Rand er blijven van uitgaan dat we de grootstad ver weg van onze Vlaamse randgemeenten kunnen houden. Niets is minder waar. We kunnen ons maar beter afvragen hoe we in overleg met Brussel de demografische veranderingen kunnen opvangen.”

Alain Deneef, bestuurder bij de Brusselse burgerbeweging Aula Magna, treedt hem hierin bij: “Als we blijven verder op werken op deze manier mondt de bevolkingsexplosie uit in chaos. Het concept van de hoofdstedelijke gemeenschap moet ons toelaten om op een gestructureerde manier de grote uitdagingen in Brussel en de Rand aan te pakken.”

Volgens Jacques Debatty, voorzitter van de Mouvement Ouvriers Chrétiens Bruxelles, moet de ecologische toekomst van Brussel samen voorbereid worden met de Rand. ”De gevolgen van de stijgende brandstofprijzen (peakoil) en de luchtvervuiling door de structurele congestie kan Brussel niet alleen oplossen door haar verwevenheid met de Rand”.

Daarom moet volgens Joost Vandenbroele van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu( BRAL) naar analogie van de VDAB en Actiris: “de Brusselse MIVB en de Vlaamse De Lijn een samenwerkingsovereenkomst sluiten om bestaande en toekomstige tramlijnen met elkaar te verbinden.” Hij stelt vast dat er in de praktijk nog heel wat koudwatervrees dient overwonnen te worden

Voor Nancy Van Espen, regiodirecteur UNIZO Vlaams Brabant en Brussel, moet een samenwerkingsverband tussen Brussel en de Rand zich vooral buigen over het beter toegankelijk maken van elkaars arbeidsmarkten voor kortgeschoolden. “We moeten gemeenschappelijke instrumenten ontwikkelen voor taalondersteuning maar ook competentieontwikkeling. Het is niet omdat men geen diploma heeft dat men daarom geen talenten heeft”.

Frans De Keyser, adviseur generaal bij BECI, pleit voor pragmatiek: “Een samenwerking tussen Brussel en haar hinterland mag geen extra bestuurslaag met zich meebrengen. Concrete projecten en goede wil moeten vooropstaan.”

Het laatste woord is aan Myriam Gérard en Ben Debognies, gewestsecretarissen voor ACV – Brussel- Halle- Vilvoorde . In Brussel en de Rand vind je meer immigranten en jongeren dan elders in het land. Hier schuilt een grote uitdaging. Nog te veel komen zij niet aan de bak. Nochtans zijn zij een bron van vitaliteit en creativiteit voor de twee regio’s. Het zou jammer zijn om zo veel menselijk kapitaal te verspillen.

Ben Bellekens
ACV Brussel- Halle- Vilvoorde
 
De presentaties van Tim Cassiers en Stefan Van de Meulebroeucke zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek bij Ben Bellekens

«S’il pleut à Bruxelles, il pleut aussi dans la périphérie»

Quel dialogue et quelle collaboration mener entre la région bruxelloise et sa périphérie? Telle était la question centrale de la journée d’étude «Deux régions, un défi» organisée par la CSC le 11 février dernier. Plusieurs experts et représentants de la société civile se sont joints aux 70 participants pour réfléchir à cette question. Les grands défis auxquels doit répondre la Région bruxelloise au sens large nécessitent plus que jamais une approche coordonnée.

>> Voor de Nederlandstalig versie van de artikel: klik hier <<

«S’il pleut à Bruxelles, il pleut aussi dans la périphérie», c’est ainsi que Marc Berghman de l’ACW Brussel- Hal-Vilvorde a débuté son intervention lors de la journée d’étude organisée par la CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde. Les villes ont toujours été à la pointe des changements. Et Bruxelles ne fait pas exception. Les phénomènes que l’on a constaté il y a dix ou quinze ans à Bruxelles se rencontrent aujourd’hui dans la périphérie: internationalisation de la population, augmentation de la mobilité, classes surpeuplées dans les écoles… pour ne citer que quelques exemples.
L’accroissement de la population constitue le principal défi. En 2020, Bruxelles comptera quelques 200.000 âmes supplémentaires. Cette situation aura inévitablement des répercussions sur la périphérie et il est indispensable de s’organiser au mieux, notamment par rapport aux écoles, aux crèches, au logement, aux transports en commun …Une réponse adéquate n’est pas possible sans concertation et collaboration avec les deux autres Régions. Et c’est là que le bât blesse.


Une question de confiance


Selon Tim Cassiers, géographe social à la KUL, les obstacles sont de diverses natures: «Il y a d’abord la méfiance qui règne dans les deux sens avec, d’un côté, les habitants de la périphérie flamande qui veulent se protéger contre l’urbanisation croissante et, de l’autre, les Bruxellois qui ne veulent pas que des extérieurs se mêlent de leur cuisine interne. Et le tout, dans un contexte de concurrence internationale. Bruxelles et la périphérie flamande se font mutuellement concurrence pour attirer les investisseurs, les entreprises et les familles de la classe moyenne. Et pourtant, la collaobration et le dialogue doivent être basés sur la complémentarité et la confiance.»

Plaidoyer pour le multilinguisme


Philipe Van Parijs, philosophe à l’UCL, plaide pour une augmentation d’échelle sans toucher aux frontières régionales et linguistiques: «Bruxelles n’est qu’un quartier cosmopolite à l’intérieur d’un grand espace urbain qu s’étend de Louvain à l’est, à Malines au nord, Alost à l’ouest et Ottignies-Louvain-la-Neuve au sud». Pour lui, ce n’est pas un hasard si le Brabant flamand et le Brabant wallon rassemblent les commmunes les plus riches de Belgique. Ils profitent de l’attractivité du «label Bruxelles» qui est internationalement reconnu . P.Van Parijs lance aussi un véritable plaidoyer en faveur du trilinguisme: «Le multilinguisme n’est pas uniquement un atout pour trouver un bon emploi, il favorise aussi la vie en commun. Comprendre et parler la langue de l’autre est un signe de respect.»

"Si on veut, on peut"

Stefan Van de Meulebroeucke est le directeur de l’Eurométropole, le groupement de coopération entre Tournai, Lille et Courtrai. Elle rassemble 147 communes, 1,8 million d’habitants et deux grands groupes linguistiques. Les similitudes avec Bruxelles et la périphérie sont donc importantes. Ce groupement existe depuis plus de dix ans maintenant. Comment font-ils? S. Van de Meulebroeucke l’explique: «Nous partons des besoins concrets qui existent sur le terrain. La Picardie connaît un chômage important, alors qu’en Flandre occidentale du sud, on ne trouve pas suffisamment de candidats pour tous les emplois vacants. Avec ses 120.000 étudiants, Lille est une véritable ville universitaire, alors que Courtrai n’est située que quelques dizaines de kilomètres plus loin. Notre groupement bénéficie aussi d’une assise très importante. Les différents partenaires sont impliqués: les communes, les intercommunales, les régions et la société civile. Tout le monde est dans le bain. Nous essayons de travailler sur la base du consensus. La prise de décision est certes très lente, mais les décisions sont portées par tous les partenaires, ce qui facilite leur mise en œuvre. Si on veut, on peut!»


Une même communauté d’intérêts


Benoit Cerexhe, ministre bruxellois de l’Emploi et de l’Économie, partage le plaidoyer du directeur de l’Eurométropole: «Bruxelles et la périphérie constituent une même communauté d’intérêts. Je plaide pour des structures souples dans le respect de la spécificité de chacun sur des dossiers concrets où chacun trouve son avantage.» Le ministre souligne qu’avec l’accord entre ACTIRIS et le VDAB (ndlr: l’Office régional flamand de l’emploi), il donne déjà l’exemple. Il a développé une excellente collaboration avec son homologue flamand Philippe Muyters. Cette collaboration porte ses fruits. Chaque année, de plus en plus de demandeurs d’emploi bruxellois trouvent leur bonheur sur le marché de l’emploi très dynamique de la région de l’aéroport. Il désapprouve également la logique concurrentielle telle que nous la connaissons actuellement dans la course aux centres commerciaux. Pour lui, une telle logique est contre-productive et mène au dumping social.Table ronde

Une table ronde a clôturé la journée. Tom Dehaene, échevin à Zemst, balaye devant sa propre porte: «Nous avons cru trop longtemps que nous pourrions tenir la capitale à distance des communes flamandes de la périphérie. Rien n’est moins vrai. Nous ferions mieux de nous demander comment collaborer avec Bruxelles pour faire face aux évolutions démographiques.»

Alain Deneef du rassemblement citoyen Bruxellois Aula Magna complète l’intervenant précédent: Si l’on continue de travailler comme cela le boom démographique à Bruxelles aboutira au chaos. Le concept d’une communauté urbaine doit nous permettre d’attaquer d’une façon structurelle les grands défis qui se posent à Bruxelles et la périphérie.

Selon Jacques Debatty, président du Mouvement ouvrier chrétien de Bruxelles, l’avenir environnemental et écologique de Bruxelles doit se préparer avec la périphérie. «Bruxelles ne peut pas trouver, seule, une solution aux conséquences de l’augmentation des prix du carburant et de la pollution de l’air liée à la congestion due à son interaction structurelle avec la périphérie».

C’est pourquoi selon Joost Vandenbroele du Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) : la STIB Bruxelloise et De Lijn flamand doivent conclure un accord de coopération à l’instar de ce que Actiris et le VDAB ont fait. Des lignes de trams existantes et futures doivent être liées. Il constate que ,dans la pratique, dans les 2 régions il y a encore beaucoup de frilosité.

Pour Nancy Van Espen, de l’organisation patronale flamande Unizo, la coopération entre Bruxelles et la périphérie doit surtout porter sur l’amélioration de l’accès aux différents marchés de l’emploi pour les personnes peu qualifiées: «Nous devons développer des instruments communs pour favoriser l’apprentissage des langues mais aussi le développement des compétences. Ce n’est pas parce que l’on n’a pas de diplôme que l’on n’a pas de talents».

Frans Dekeyser d'une autre organisation patronale Bruxelloise BECI plaide pour le pragmatisme: une meilleure coopération ne doit pas engendre un couche politique supplémentaire. Il fait surtout travailler ensemble sur des projets concrets.

Le mot de la fin est revenu à Myriam Gérard, secrétaire fédérale de la CSC Bruxelles: «À Bruxelles et dans la périphérie, on trouve plus de jeunes qu’ailleurs dans le pays. Cette situation cache un grand défi. Trop de ces personnes restent sur le carreau. Elles sont pourtant une source de vitalité et de créativité et il serait dommage de gaspiller une telle richesse humaine. Aujourd’hui, il faut réussir un vivre ensemble avec toutes les communautés présentes dans notre ville: Européens, Mediteranées, d’Europe de l’Est… L’économie de l’accueil est un nouveau concept pour une économie durable: bien accueillir les personnes issues de l’immigration permet de redynamiser certaines régions. On devrait s’en inspirer pour Bruxelles et sa périphérie. Mais une autre condition de réussite de Bruxelles métropolitain est l’investissement dans l’enseignement, surtout en Communauté française. Dans certaines communes de la périphérie, jusqu’à 30% des élèves viennent de Bruxelles, de familles immigrées qui cherchent une meilleure qualité d’enseignement. Ça doit aussi nous interpeller».

Ben Bellekens

CSC Bruxelles- Halle- Vilvoorde


Les présentations de Tim Cassiers et Stefan Van de Meulenbroucke sont disponibles à la demande. Contactez Ben Bellekens

maandag 19 maart 2012

Debat: BPOST op Carcokesite? - 21/3 - Débat: BPOST au port de Bruxelles : le bon choix ?

NL

"De Brusselse regering gaat akkoord met de komst van een sorteercentrum van bpost op de Carcokesite in Neder-Over-Heembeek." Maar wat te denken van deze nieuwe inplanting? Zal BPOST gebruik maken van het kanaal? Hoeveel jobs zal het opleveren? Is het een vehikel voor de uitbreiding van de Brusselse ring? Omdat wij het ook allemaal niet weten, organiseren we er en debat over. En wel op woensdag 21 maart van 14u30 tot 17u in de Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel (gebouw van het ACV).IEB, BRAL en het ACV nodigen iedereen graag uit op een debat over de zin/onzin van de plannen voor een nieuw sorteercentrum van ‘de post’ op de oude Carcoke - site langs het kanaal in Neder-Over-Heembeek.

Deze locatie - mogelijk uitgebreid met het aanpalende industrieterrein van de GOMB - is blijkbaar het enige beschikbare terrein dat groot genoeg is voor de plannen van BPOST. Tot nu toe ging iedereen er van uit dat Katoennatie er een logistiek centrum zou ontwikkelen dat gebruik maakt van het kanaal. Om zorgeloos boten te kunnen uitladen werd de Vilvoordsesteenweg daar zelfs al omgeleid. En nu?

Zijn van de partij (sommigen onder licht voorbehoud):

  • BPOST
  • Benoît Hellings, Voorzitter van de Haven van Brussel
  • André Blaise - verantwoordelijke ‘Post’ bij TRANSCOM
  • Steyn Van Assche - BRAL
  • Mathieu Sonck - IEB
Het debat wordt geanimeerd door Myriam Gérard (Gewestsecretaris ACV Brussel)

Hopelijk tot dan!

+++

FR

BPOST souhaite s’implanter sur l’ancien site de Carcoke. Le Bral, la CSC et IEB ont le plaisir de vous inviter à un débat public sur ce projet.


BPOST désire regrouper davantage ses centres de tri à Bruxelles. Il semblerait que le seul site bruxellois susceptible d’accueillir ces nouvelles infrastructures se situe sur les terrains contigus du Port de Bruxelles (sur l’ancien site de Carcoke) et de la SDRB. Le site de Carcoke a été récemment viabilisé par la Région pour permettre l’accueil d’entreprises ayant des activités en lien avec la voie d’eau. Il a été concédé à la société de logistique Katoen Natie qui peine à trouver des occupants respectant le cahier des charges de la concession.

Que penser de cette nouvelle implantation ? BPOST fera-t-il usage de la voie d’eau ? Cette nouvelle infrastructure est-elle porteuse de nouveaux emplois de qualité, en particulier pour les Bruxellois ? Ne compliquera-t-elle pas la vie des travailleurs venant des autres régions ? Que penser de ce projet en regard de la polémique engendrée par le projet d’élargissement du Ring porté par la Région flamande ?

Pour en parler, le Bral, la CSC et IEB ont le plaisir de vous inviter le mercredi 21 mars de 14h30 à 17 h, rue Pletinckx, 19, à 1000 Bruxelles, Salle Cardijn (2e étage).

Un débat animé par Myriam Gérard, secrétaire régionale de la CSC Bruxelles avec :

  • Benoît Hellings, Président du Port de Bruxelles,
  • André Blaise, responsable général du secteur « Poste » de CSC-TRANSCOM,
  • Steyn Van Assche, Bral, stafmedewerker stedenbouw,
  • Mathieu Sonck, IEB, secrétaire général

dinsdag 13 december 2011

UPDATE 11 februari - février :: studievoormiddag - matineé d'étude

NL

Noteer zaterdag 11 februari in uw agenda. Het ACV Brussel- Halle- Vilvoorde organiseert i.s.m le MOC Bruxelles en ACW Brussel een studievoormiddag 'Brussel en de Rand, een gezamelijke uitdaging'.


Het volstaat om te kijken naar het mobiliteits­infarct dat de leefbaarheid en het economisch weefsel bedreigt, de bevolkingsexplosie met alle gevolgen van dien voor scholen, crèches en huisvesting, de buitensporige vastgoedprijzen waardoor jongeren geen betaalbare woning meer vinden in eigen stad en streek,... Maar de uitdagingen waarvoor we staan trekken zich geen jota aan van gewestgrenzen. Een coherent en krachtdadig beleid dat over de gewestgrenzen heen kijkt dringt zich op. Maar hoe kunnen we zulk beleid vorm geven? Welke vorm kan deze dialoog en samenwerking aannemen? In de regio Tournai, Kortrijk en Lille heeft men de EUROMETROPOOL opgezet. Kan dit als model fungeren voor onze regio?
Het ACV BHV organiseert op 11 februari samen met het ACW en de MOC een studiedag over deze thematiek.

Van harte welkom!

09:15 > Onthaal met koffie09:45 > Inleiding
Marc Berghman, Verbondssecretaris ACW Brussel- Halle- Vilvoorde10:00 > Brussel en de Rand. Kansen en bedreigingen
Tim Cassiers, sociaal geograaf van de KUL en Michel Hubert, socioloog van de FUSL en directeur van het tijdschrift « Brussels Studies »10:30 > de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai ter inspiratie van de hoofdstedelijke gemeenschap?
Stefaan De Clerck, Burgemeester van de stad Kortrijk en Benoit Cerexhe (Minister van Economie en Werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)11:15 > Panelgesprek - Welke dialoog en samenwerking voor Brussel en de Rand? Tom Dehaene (Vlaams Parlementslid en OCMW-voorzitter Zemst); Nancy Vanespen (regiodirecteur UNIZO Vlaams Brabant & Brussel); An Descheemaeker (coördinator Bral); Alain Deneef (voorzitter Aula Magna); Jacques Debatty (voorzitter MOC Brussel).12:15 > Slot
Myriam Gerard en Ben Debognies, gewestsecretarissenINSCHRIJVEN voor 08 februari bij ben.debognies@acv-csc.be met vermelding van naam, vereniging, contactgegevens of bel op 02/ 557 84 06
Lees ter opwarming het artikel op onze blog: De EUROMETROPOOL Lille-Kortrijk-Tournai: ter inspiratie voor de “hoofdstedelijke gemeenschap”?F Notez le samedi 11 février dans votre agenda. La CSC Bruxelles organise, avec le soutien du MOC Bruxelles et l’ ACW Brussel une matinée d’étude "Brussel et de Rand, un défi commun."
 
La CSC de Bruxelles-Hal-Vilvorde dit : « Bruxelles et le Rand, un défi commun » car il suffit de considérer la mobilité menaçant la qualité de vie et le tissu économique, l’explosion démographique et ses conséquences pour les écoles, les crèches et le logement, les prix exorbitants de l’immobilier empêchant les jeunes de trouver un logement accessible dans la ville ou le Rand, etc. Les défis qui nous attendent n’ont que faire des frontières régionales. Une politique cohérente et énergique allant au-delà des frontières régionales s’impose. Mais comment façonner une telle politique ? Quelle forme ce dialogue et cette coopération peuvent-ils prendre ? L’EUROMETROPOLE a rassemblé les régions de Tournai, Kortrijk et Lille. Peut-elle servir de modèle pour notre région ? La CSC de BHV, l’ACW et le MOC organisent une journée d’étude pour y voir plus clair le 11 février. Soyez les bienvenues!09:15 > Accueil et café09:45 > Introduction Marc Berghman, Secrétaire fédéral de l’ACW de Bruxelles-Hal-Vilvorde  10:00 > Bruxelles et la périphérie. Opportunités et menaces
Tim Cassiers, géographe social à la KUL et Michel Hubert, sociologue aux facultés St-Louis et directeur de la revue « Brussels studies »10:30 > L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, source d’inspiration pour la communauté métropolitaine ?
Stefaan De Clerck, Bourgmestre de la ville de Courtai et Benoit Cerexhe (Ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale)11:15 > Débat – Quel dialogue et coopération entre Bruxelles et la périphérie ? Tom Dehaene (membre du Parlement flamand et président du CPAS de Zemst); Nancy Vanespen (directrice régionale de l’UNIZO pour le Brabant flamand & Bruxelles); An Descheemaeker (coordinatrice de Bral); Alain Deneef (président d’Aula Magna); Jacques Debatty (président du MOC Bruxelles).12:15 > Conclusion
Myriam Gerard et Ben Debognies, secrétaires régionaux Bruxelles-Hal-VilvordeINSCRIPTIONS auprès de ben.debognies@acv-csc.be avant le 08 février. Veuillez mentionner vos nom, organisation et adresse électronique. Ou encore par téléphone au 02/ 557 84 06