maandag 9 mei 2011

Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel: ACV betreurt gebrek aan afstemming met Brussel

Tot eind april liep het openbaar onderzoek over het Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GRUP) van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Het ACV Halle- Vilvoorde heeft met de nodige aandacht het plan aan een nader onderzoek onderworpen.


Het ACV onderschrijft volmondig de basisprincipes van het plan:
  • voorzichtige aanpak inzake bijkomende ontwikkelingen.
  • zo veel mogelijk vrijwaring van open ruimte;
  •  prioriteit voor verdichting, herstructurering, reconversie en sanering eerder dan aansnijden nieuwe gebieden;
  • afstemming met de beleidsopties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is essentieel;
  •  Het behouden en het versterken van de verkeersleefbaarheid in het VSGB zijn primordiaal. Locaties voor bijkomende woningen of bedrijven moeten optimaal aansluiten bij het openbaar vervoer
Bij verder lezing van het plan moeten we evenwel vaststellen dat deze principes niet altijd worden volgehouden. We lichten hier even de paragraaf uit ons bezwaarschrift over de afstemming met Brussel toe:


"Een grote leemte in het rapport – we hebben het reeds aangehaald - is het gebrek aan afstemming met de ontwikkelingen in het Brussels Gewest. Het uitgewerkte plan houdt weinig rekening met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder met de realiteit en de druk waarmee het VSGB geconfronteerd zal worden ten gevolge van de socio-economische evoluties in het Brussels Gewest. Wij zijn immers van mening dat op vlak van ontwikkeling van de grote steden zoals Brussel een denkoefening die stopt aan de grenzen van het gebied niet langer voldoet, maar dat men rekening moet houden met de realiteit van het ruimere socio-economisch bekken alsook met ruimte voor een uitwisselingsnetwerk met de omringende regio. Inzake alle functies (wonen, economie, recreatie, winkelen, mobiliteit) is er in de realiteit een voortdurende wisselwerking en dynamiek tussen Brussel en het VSGB. Toekomstige ontwikkelingen in beide regio’s zullen dus met elkaar rekening moeten houden en, meer nog, op elkaar dienen afgestemd te worden. Zo zal Brussel met een sterke, snelle en specifieke bevolkingsgroei worden geconfronteerd (toename aantal jongeren en bevolking afkomstig uit de immigratie, ...). Deze stijging zal voor kwantitatieve en kwalitatieve problemen zorgen betreffende huisvesting, uitrusting, mobiliteit, vorming en tewerkstelling. Gedurende het volgende decennium zou de Brusselse bevolking per jaar met 14 000 mensen stijgen. Dit zal ontegensprekelijk effecten hebben op de Vlaamse rand maar hiermee wordt geen rekening gehouden in het kader van het VSGB. Een efficiënt beleid zou eigenlijk een beleid in voortdurend overleg moeten zijn. Het zou dus aangewezen zijn dat de opties uit het rapport afgetoetst worden met de (geplande) ontwikkelingen in Brussel (en visa - versa), vooraleer de Vlaamse regering een definitieve beslissing neemt. Voor de verdere socio-economische ontwikkeling van beide gewesten is meer overleg nuttig en noodzakelijk; de Brusselse en de Vlaamse visie dienen mekaar te versterken en dus meer samenhang te vertonen. Gemeenschappelijke planningsinstrumenten zouden moeten aangebracht worden, als basis voor een gedeelde visie."
Lees hier ons volledig bezwaarschrift met daarin ook kritische kanttekeningen over het mobiliteitsluik, de reconversie van het industriegebied in Machelen en dies meer 


Lees hier het volledig ontwerp GRUP VSGB van de Vlaamse regering.

(BB)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten